ALGEMENE VOORWAARDEN

Arbeids Mediation b.v.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod en de dienstverlening van Van Dam Mediation, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Van Dam Mediation en de opdrachtgever.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Arbeidsmediation B.V. handelend onder de handelsnaam Van Dam Mediation (A.J. van Dam) gevestigd te Hierden, ingeschreven in de KvK onder nummer 70276315

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon voor wie Van Dam Mediation zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.

Honorarium: de financiële vergoeding die Van Dam Mediation voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt

Partij(en): De natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation/conclictcoaching.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden het volgende:

Een verwijzing naar een persoon geldt als verwijzing naar een natuurlijk persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon;

en

het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

1. Arbeids Mediation B.V. is gevestigd te Hierden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70276315

2. Een overeenkomst is elke afspraak tussen de opdrachtgever en Arbeids Mediation B.V. tot het verlenen van diensten door Arbeids Mediation B.V. ten behoeve van de opdrachtgever.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Arbeids mediation B.V. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

4. Elke afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en Arbeids Mediation B.V. zijn overeengekomen.

5. Iedere inkoop of algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Arbeids Mediation B.V. deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

6. Iedere aansprakelijkheid van Arbeids Mediation B.V., en van degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd (inclusief het eigen risico van de opdrachtgever) krachtens de door Arbeids Mediation B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polis met de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar.

7. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Arbeids Mediation B.V. jegens de opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.

8. Alle offertes en aanbiedingen van Arbeids Mediation B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

9. Arbeids Mediation B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

10. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, inhuur deskundigen, tenzij anders aangegeven.

11. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Arbeids Mediation B.V. aan te geven wijze.

12. Indien facturen van Arbeids Mediation B.V. geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Over het onbetaalde bedrag is een rente van 1% per maand verschuldigd.

13. Arbeids Mediation B.V. zal bij de inschakeling van derden (zoals advocaten, adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Arbeids Mediation B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is de opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

14. De opdrachtgever vrijwaart Arbeids Mediation B.V. tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Arbeids Mediation B.V. samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Arbeids Mediation B.V..

15. Annulering door de opdrachtgever dient per e-mail te geschieden. Bij annulering door de opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij Annulering tussen 24 en 72 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten. De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij zonder te annuleren geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Arbeids Mediation B.V..

16. Indien Arbeids Mediation B.V. en de opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.

17. Arbeids Mediation B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

18. Op de rechtsverhouding tussen Arbeids Mediation B.V. en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

19 ADR Register: Aad van Dam is geregistreerd bij en gecertificeerd door ADR Register binnen de hoofdscope(s) mediator, conflictcoach en negotiator. Op alle dienstverlening van Van Dam Mediation binnen de hiervoor genoemde hoofdscopes zijn de volgende ADR Register reglementen van toepassing: 1. ADR.PD.002 Gedragsregels 2. ADR.PD.003 Proces en procedure vereisten 3. GNG.PD.007 Reglement klachten tegen of tussen certificaathouders

Zijn er nog vragen over de Algemene voorwaarden van Van Dam Mediation neem dan even contact op.

Scroll naar top